Regulamin

Ostatnia aktualizacja 7 lipca 2024

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin dotyczy systemu obsługi wydarzeń sf-conference (nazywanego „Systemem”), strony internetowej www.sf-conference.com prezentującej ofertę Systemu (nazywanej „Stroną”) oraz wersji demonstracyjnej Systemu demo.sf-conference.com/new-access (nazywanego „Wersją Demonstracyjną”). W celu zbiorczego odniesienia do Strony, Systemu i Wersji Demonstracyjnej, w Regulaminie zastosowano zwrot „Usługi”.

Usługi dostarczane są przez sf-labs sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków, Poland, REGON: 388297924, NIP: 6793213075 (nazywanego „Usługodawcą”).

System uruchamiany jest na zlecenie organizatora wydarzenia (nazywanego „Organizatorem”).

2. Definicje

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Korzystanie

System umożliwia:

  • organizację rejestracji na wydarzenie,
  • zarządzanie zgłoszeniami,
  • komnikację się z uczestnikami,
  • zarządzanie procesem zgłaszania i recenzji referatów,
  • zarządzanie płatnościami i fakturami.

Aby korzystać z Systemu, należy wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, napisać wiadomość email bezpośrednio na adres office@sf-labs.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem dostępnym na Stronie.

System umożliwia zalogowanie się i dostęp do panelu zarządzania dla użytkowników, dla których Organizator zezwolił na dostęp poprzez utworzenie mi konta lub udostępnienie opcji podania nazwy użytkownika i hasła w formularzu rejestracyjnym.

Nazwa użytkownika, hasło, treści i linki przesłane w komunikacji email oraz jakiekolwiek inne informacje zawarte w Systemie oraz przekazywane i przesyłane do i z Systemu muszą być traktowane jako poufne.

Strona umożliwia:

  • zapoznanie się z ofertą Systemu,
  • kontakt z sf-labs sp. z o.o. w przypadku chęci skorzystania z Systemu.

Wersja Demonstracyjna umożliwia:

  • zapoznanie się z możliwościami Systemu,
  • korzystanie z Systemu przez ograniczony czas.

4. Płatności online

System udostępnia informacje o płatności dla zarejestrowanych uczestników wydarzenia. Płatności realizowane są z linków do płatności dostępnych w korespondencji email oraz w Systemie po zalogowaniu. Kliknięcie w link spowoduje przejście na stronę zewnętrznego systemu obsługującego płatność.

W zależności od konfiguracji, System udostępnia płatność poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub poprzez zewnętrzny systemu płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem sprzedaży jest uczestnictwo w wydarzeniu, dla którego została uruchomiona dedykowana wersja Systemu. Cena oraz warunki dostawy ustalane są przez Organizatora wydarzenia i dołączane do formularza rejestracyjnego. Finalnym odbiorcą płatności jest Organizator. Usługodawca pełni rolę dostawcy oprogramowania. Usługodawca może również pełnić rolę agenta rozliczeniowego, pośredniczącego w transakcji, w zależności od kwoty transakcji, formy płatności i umowy z Organizatorem.

5. Środki komunikacji

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania na podany przez Państwa email treści bezpośrednio związanych z Systemem, w tym informacji o rejestracji, logowaniu, aktualizacji profilu, powiązanych referatach, procesie recenzji, wiadomościach od Organizatora, płatnościach, jak i innych treści dotyczących Systemu.

6. Warunki użytkowania i świadczenia usług

Nie wolno w żaden sposób kopiować ani modyfikować Usług oraz żadnej ich części, w tym znaków towarowych. Nie wolno wyodrębnić kodu źródłowego Usług, a także nie wolno tłumaczyć Usług na inne języki ani tworzyć wersji pochodnych. Usługi i wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej z nią związane należą wyłącznie do Usługodawcy.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi były jak najbardziej użyteczne i wydajne. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Usługach oraz do aktualizacji opłat za korzystanie z nich.

Usługi przechowują i przetwarzają dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w celu świadczenia naszych usługi. Państwa obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dostępu do Usług.

Należy mieć świadomość, że są pewne rzeczy, za które Usługodawca nie bierze odpowiedzialności. Usługi wymagają aktywnego połączenia z Internetem. Połączenie może być poprzez Wi-Fi lub zapewnione przez operatora sieci komórkowej. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za to, że Usługi nie działa z pełną funkcjonalnością, jeśli nie mają Państwo dostępu do Wi-Fi lub nie mają dostępnego limitu danych komórkowych.

Jeśli korzystają Państwo z Usług poza obszarem Wi-Fi, należy pamiętać, że będą obowiązywać Państwa warunki umowy z operatorem sieci komórkowej. W rezultacie operator telefonii komórkowej może naliczyć opłatę za dane przez cały czas trwania połączenia podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub inne opłaty stron trzecich. Korzystając z Usług, przyjmują Państwo odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, w tym opłaty za przesyłanie danych w roamingu, jeśli używają Państwo Usług poza swoim terytorium (tj. regionem lub krajem). Jeśli nie są Państwo płatnikiem rachunków za urządzenie, na którym korzystają Państwo z Usług, prosimy pamiętać, że zakładamy, że otrzymali Państwo pozwolenie od płatnika rachunków na korzystanie z Usług.

Z tych samych powodów Usługodawca nie zawsze może brać odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystają Państwo z Usług, tj. muszą się Państwo upewnić, że Państwa urządzenie pozostaje naładowane. Jeśli wyczerpie się bateria i nie będą mogli go Państwo włączyć, aby skorzystać z Usług, Usługodawca nie może przyjąć odpowiedzialności.

Nie gwarantujemy, że Usługi lub treści w nich zawarte będą zawsze dostępne.

Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Usług, lub ich pojedynczych funkcji, osobom, który nie przestrzegają któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów Warunków Korzystania.

7. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

Usługodawca pełni rolę pośrednika i dostawcy Systemu, nie jest stroną zawieranych poprzez System transakcji pomiędzy uczestnikiem wydarzenia a Organizatorem. Usługodawca nie przyjmuje zwrotów i reklamacji sprzedawanych przez Organizatora produktów oraz usług.

Jeżeli regulamin wydarzenia nie stanowi inaczej, Organizator ponosi wobec konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność z tego tytułu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm., Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).

Żądanie odstąpienia od umowy lub reklamacja kierowana do Organizatora może zostać złożona przez konsumenta lub Przedsiębiorcę z na prawach konsumenta mailowo i przesłana bezpośrednio na kontaktowy adres email Organizatora wydarzenia lub na adres email Usługodawcy office@sf-labs.com. Usługodawca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi żądania odstąpienia od umowy i reklamacje w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

8. Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji naszego Regulaminu. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nowy Regulamin na tej stronie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 lipca 2024.

Kontakt z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszego Regulaminu, prosimy skontaktować z nami pod adresem office@sf-labs.com